เรืองปัญญาโรจน์ พ.; วงศ์ไชยสุวรรณ ส. การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 4, p. 938–948, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/266721. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.