กลิ่นหอม ส.; เต็มแก้ว ว.; เส็นสด อ. ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 2, p. 376–391, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/266805. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.