รุจาฉันท์ ภ. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 2, p. 363–375, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267483. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.