ชีรวินิจ จ. การนำนโยบายด้านการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสาธารณะของ เทศบาลไปปฏิบัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 2, p. 285–300, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267547. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.