จุรีมาศ เ.; พงษ์เพ็ง ป.; ผังนิรันดร์ บ. แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 2, p. 349–362, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267644. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.