โชติพนัส ส. . ถอดรหัสแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย ในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 2, p. 469–484, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267824. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.