เหมาะประมาณ ณ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมขนาดเล็ก ในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวยุโรป. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 2, p. 332–348, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267867. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.