จันทนา ส. .; แสงมหาชัย ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 3, p. 551–572, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267994. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.