โฉมฉาย เ.; อู่อ้น ว. ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 2, p. 508–520, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268058. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.