กิติพัตย์ น. . อิทธิพลของคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธนาคารในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 3, p. 817–829, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268091. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.