สุขกิจเจ พ. .; ชัยกิจอุราใจ ป. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 3, p. 589–603, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268537. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.