บรรเทิง ธ. .; ประเสริฐ ห. การสร้างแบรนด์เมืองผ่านอินสตาแกรม กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 3, p. 619–639, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268540. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.