เชื้อแก้ว เ. .; อู่อ้น ว. . ปัจจัยเชิงสาเหตุของการนำเทคโนโลยีการขายมาใช้ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของธุรกิจออนไลน์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 1, p. 163–172, 2024. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268886. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.