พรสุขสว่าง พ. .; เจริญวิริยะกุล ช. .; ศิริวัฒนา ส. .; สุวรรณาภิรมย์ ส. . การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคคล และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานโรงงานอะไหล่รถยนต์ . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 3, p. 673–684, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/269428. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.