เอื้อชนะจิต ด. ผลกระทบของผลแตกต่างทางภาษีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 1, p. 1–13, 2024. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/269711. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.