พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์; ลุนสำโรง ณ. .; แพง จ. . การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นฐาน ตามหลักไตรสิกขา ในภาคเหนือตอนบน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 1, p. 138–147, 2024. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/271830. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.