ตุ้งกู ส. .; นากามัทสึ ม. . การจัดการการท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 1, p. 14–27, 2024. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/273008. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.