บุญรุ่ง วสมน. 2015. “ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 4 (2). Bangkok, Thailand:15-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243839.