สุทธิโภชน์ สุธินันท์. 2015. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมกับการสอนตามคู่มือครู”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 4 (2). Bangkok, Thailand:24-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243841.