สงจันทร์ อรรถจิรา. 2015. “ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีและความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 4 (2). Bangkok, Thailand:34-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243842.