บริบาล อรวรรณ. 2015. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 4 (2). Bangkok, Thailand:48-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243843.