อิ่มโสมนัสสกุล ชญรัธฐ์. 2015. “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวคิดทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 5 (2). Bangkok, Thailand:13-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243864.