วรรณสอน ร.ต.ท.วรกิจ. 2015. “ภาวะผู้นำของหัวหน้าสายตรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 5 (2). Bangkok, Thailand:62-79. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243868.