ทองศิริ วรศักดิ์. 2016. “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์มาตรฐานในประเทศไทย: บุพปัจจัยและผลลัพธ์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 6 (1). Bangkok, Thailand:1-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243873.