ศรีบุญเรือง อัมภิกา. 2016. “การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 6 (1). Bangkok, Thailand:13-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243874.