เทพวัลย์ แวณรัฐ. 2016. “ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 6 (1). Bangkok, Thailand:73-83. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243880.