มีพงษ์ สุมาลี มีพงษ์. 2016. “การเชื่อมโยงการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 6 (2). Bangkok, Thailand:1-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243883.