จินดาโชติ ปิยะวดี. 2016. “ความพร้อม สิทธิประโยชน์ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานของทหารบกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 6 (2). Bangkok, Thailand:23-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243885.