แย้มพริบพรี ภุชงค์. 2016. “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองชะอำ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 6 (2). Bangkok, Thailand:34-45. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243886.