กองสุทธิ์ใจ สันติศักดิ์. 2017. “การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 7 (1). Bangkok, Thailand:1-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243896.