ปรีเปรม พิชญ์กานต์. 2017. “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 7 (1). Bangkok, Thailand:66-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243903.