จันทร์ทรงพล ธันยนันท์. 2017. “บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 7 (1). Bangkok, Thailand:76-83. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243904.