จันทรสาขา พรชิตา. 2017. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 7 (1). Bangkok, Thailand:84-95. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243905.