ปิ่นล่ม ศิริพร. 2017. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ การเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 7 (2). Bangkok, Thailand:1-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243917.