โท้ประยูร ญาณกร, แสงส่อง สนธยา, จันทร์ทรงพล ธันยนันท์, และ กัลยาณมิตร กิตติวรรณ. 2018. “การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสานของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 8 (1). Bangkok, Thailand:1-9. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243928.