ผ่องแผ้ว อนิรุทธ์, รัตนนาคะ นวพร, ณ นคร สุขจิตต์, และ ลัทธศักดิ์ศิริ พิชัย. 2018. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 8 (1). Bangkok, Thailand:26-30. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243934.