จินดาโชติ ปิยะวดี, พ้นภัย พิชัย, พูลลาภ ทรงจิต, คุณากร มาริษ, และ ศรีรัตนา ภณ. 2018. “ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 8 (1). Bangkok, Thailand:69-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243940.