ภู่เจริญศิลป์ สุภัสสร. 2018. “ก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 8 (2). Bangkok, Thailand:32-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243948.