สารพัด สมบูรณ์. 2018. “เปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 8 (2). Bangkok, Thailand:61-67. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243951.