ระยับศรี อภิชา, น่านโพธิ์ศรี ณัฐมน, ทวีทอง หทัยกาญจน์, และ วงศ์อุไร ภาดา. 2018. “รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 8 (2). Bangkok, Thailand:93-100. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243955.