บุรณนัฏ นพดล, พากเพียร เสาวณีย์, ทิพย์ทิฆัมพร เอื้อมอัมพร, มีพงษ์ สุมาลี, และ ปานทอง ปัญญารัตน์. 2018. “ประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 8 (2). Bangkok, Thailand:101-10. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243956.