บุรณนัฏ นพดล, แพรไพศาล อนุกูล, บุณยเกียรติ ไพบูลย์, จิตตานุ วุฒิชัย, และ ศิริรัตน์ เอื้อมพร. 2019. “ความพึงพอใจของประชาชนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (1). Bangkok, Thailand:12-19. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243968.