มีเพชร สนุ่น. 2019. “สมรรถนะของครูในสถาบันอาชีวศึกษาตามกรอบมาตรฐานความรู้ และทักษะวิชาชีพ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (1). Bangkok, Thailand:52-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243976.