เซ็นทองหลาง ชมบวร, และ นิลวรรณ กัญญ์รัชการย์. 2019. “ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (1). Bangkok, Thailand:140-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243985.