ชัยชัชวาลประทีป ธนิชชา, และ ณ ถลาง ชวลีย์. 2019. “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อดำรงรักษาความเป็นเมืองเป้าหมายของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (2). Bangkok, Thailand:103-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243997.