ช่างคำ ฤทธิชัย, ราชภัณฑารักษ์ สุรพล, เหล่าธรรมทัศน์ อเนก, และ สุขสำราญ สมบูรณ์. 2019. “บทบาททางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (2). Bangkok, Thailand:112-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243998.