เอี่ยมสำอางค์ สุจิตรา, และ เชียรวัฒนสุข กฤษดา. 2019. “ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (2). Bangkok, Thailand:125-35. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243999.