สว่างโลก อรุชา, และ น้อยจันทร์ นันทิยา. 2019. “การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (2). Bangkok, Thailand:161-70. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244002.