เจริญศิลป์ วัลย์ลิกา. 2019. “เพลงโคราช : ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่มรดกทางวัฒนธรรม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (2). Bangkok, Thailand:171-79. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244003.