ชูกวีวัฒน์ ณุภัทรณีย์, และ โปรยรุ่งโรจน์ รวีวรรณ. 2019. “ประสบการณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับ สายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (3). Bangkok, Thailand:22-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244008.